Obchodní podmínky

Kotle-sanita.cz

Obchodní podmínky

 

 

 

 

Obchodní podmínky

 

Internetového obchodu:    www.kotle-sanita.cz

 

Dodavatel ( prodávající) :      Tomáš Kripner

                                    IČ:       18641032

                                 DIČ:       CZ7208010172

                                sídlo:       Medkova 696/74, Praha 11 – Chodov, PSČ: 149 00

Kontakt : Tel 604913822          

                              

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.1.   Tyto všeobecné podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen kupujícím) na straně druhé, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kotle-sanita.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.2.   Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kotle-sanita.cz, (dále jen webová stránka) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky na adrese www.kotle-sanita.cz ( dále jen webová stránka) a další související právní vztahy.

 1.3.   Prodávající a kupující si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit odchylně od těchto obchodních podmínek v kupní smlouvě. V případě, že budou práva a povinnosti smluvních stran upravena v kupní smlouvě odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek, platí, že odlišná ujednání obsažená v kupní smlouvě musí být uzavřena písemně a mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Závazné jsou obchodní podmínky platné v aktuálním znění v době uzavření kupní smlouvy.

1.6.                Objednáním zboží akceptuje kupující obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené prodávajícím.

1.7.          Právní vztahy založené kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.8.   Tyto obchodní podmínky jsou platné k 1.1.2014.

 

 

II.

Uživatelský účet

 

2.1. Na  základě  registrace  kupujícího  provedené na webové stránce  může  kupující   přistupovat  do svého  uživatelského  rozhraní  ( dále  jen  uživatelský  účet ). Ze  svého uživatelského účtu   může kupující  provádět  objednání  zboží.  Kupující  může  provádět  objednání zboží též bez registrace  přímo z webového obchodu.

 2.2. Při registraci  na  webové  stránce  a  při  objednávání  zboží je  kupující povinen uvádět správné a pravdivé veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich  změně povinen  aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Náhradu škody a náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti  s uvedením nesprávných nebo neúplných údajů kupujícího, je prodávají oprávněn požadovat po kupujícím.

 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat  mlčenlivost  ohledně  informací  nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere  na  vědomí,  že   prodávající  nenese  odpovědnost  za  porušení  této  povinnosti  ze  strany  kupujícího.

 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a  to  zejména  v  případě,  kdy  kupující svůj uživatelský účet déle než 6.měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší  své  povinnosti  z  kupní    smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

 2.6. Kupující bere na  vědomí, že   uživatelský  účet  nemusí  být  dostupný  nepřetržitě,  a  to  zejména s ohledem na nutnou údržbu  hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou  údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III.

Uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen  jednotlivého  nabízeného  zboží.  Ceny  nabízeného zboží jsou uvedeny s 21% DPH.  Ale bez všech souvisejících  poplatků.  Prodávající je plátcem 21 %  DPH.  Nabídka  prodeje zboží a ceny tohoto zboží  zůstávají  v  platnosti   po   dobu,   kdy  jsou  zobrazovány  ve   webovém   rozhraní  obchodu.   Tímto   ustanovením   není omezena    možnost   prodávajícího uzavřít písemně kupní  smlouvu  za  individuálně jednaných podmínek. Veškeré  nabídky  prodeje   zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 3.2. Cena za dodání zboží po celé ČR.

       Toptrans do 15 kg…………………………………….347 Kč

       Toptrans do 30 kg....................................................562 Kč

       Toptrans do 50 kg……………………………...…......779 Kč

       Toptrans nad 51 kg - 100 kg.…...……….....…..…..1212 Kč

       Doprava ZDARMA...........................................................................0 Kč

       U dopravy zdarma se poplatek za dobírku a telefonní avízo platí vždy,

       kromě platby převodem.

Doprava zboží nad 101kg, zásobníky a kotle na pevná paliva bude přesně vyčíslena dodatečně podle váhy zboží a zákazníkovi obratem sdělena na jeho e-mail.

 Uvedené ceny jsou včetně 21%DPH

     -Platba:


     Možnost osobního odběru se vztahuje na kotle na tuhá paliva a zásobníky do 60 kg.


     Převodem z účtu- zboží dodáme až po převedení celé částky na náš účet číslo: 78350369/0800

     Dobírkou : ( Výběr hotovosti za zboží) - Toptrans ..........................................65 Kč

    Uvedené ceny jsou včetně 21%DPH.

    UVEDENÉ CENY PLATÍ PO CELÉ ČŘ

                                                                            

3.3. Pro objednání  zboží  vyplní kupující  objednávkový  formulář  ve  webovém   rozhraní   obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace  o  typu  objednávaného zboží  (objednávané  zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady  kupní  ceny  zboží,  údaje  o   požadovaném   způsobu doručení   objednávaného   zboží  a informace  o  nákladech  spojených  s  dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 3.4. Před  zasláním  objednávky  prodávajícímu  je  kupujícímu  umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i  s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby  vzniklé  při  zadávání  dat   do  objednávky.  Objednávku   odešle   kupující  prodávajícímu  kliknutím na  tlačítko „ Dokončit objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím  považovány  za správné. Některé fotky u zboží mohou být pouze ilustrační. Prodávající   neprodleně  po  obdržení  objednávky toto  obdržení   kupujícímu  potvrdí elektronickou   poštou, a  to  na  adresu  elektronické  pošty  kupujícího uvedenou v uživatelském  rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Jeli u produktu uvedeno skladem u dodavatele, je možné objednávku odeslat v den objednávky, nejpozději následující den. Jeli u produktu uvedeno na vyžádání, znamená, že zboží není skladem a je nutné předem zjistit jeho dostupnost.

 3.5. Prodávající  je  vždy  oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,  předpokládané  náklady  na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), případně požadovat složení zálohy na kupní cenu.

 3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí akceptace prodávajícího je jeho identifikace, informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy a informace o službách po prodeji a zárukách na kupované zboží, případně informace o požadované záloze na zboží. V případech, kdy je prodávajícím požadována záloha, dochází ze strany kupujícího k akceptaci objednávky až složením zálohy kupujícím na účet prodávajícího. O složení zálohy (došlé platbě) je prodávající povinen informovat kupujícího do 48 hodin  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména  s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

IV.

Cena zboží

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- předem na účet při převzetí zboží na adrese: Newtonova 433/2, Praha 10- Petrovice 10900

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně na účet prodávajícího č. 78350369/0800

  Objednané zboží bude k dispozici po připsání uvedené částky na účet prodávajícího. V případě úhrady je podmínkou pro odeslání zboží úhrada celé částky včetně nákladů za dodávku zboží.

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny, ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odmítnout potvrdit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila prodejní cena, za kterou prodávající nakupuje zboží od svého dodavatele. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. V tomto případě tedy k uzavření kupní smlouvy nedojde.

V.

Povinnosti prodávajícího

5.1. Prodávající kupujícímu odevzdá objednané zboží, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k objednanému zboží v souladu s těmito obchodnímu podmínkami. Prodávající tuto svou povinnost splní, umožní-li kupujícímu nakládat s objednaným zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

5.2. Má-li kupující určit dodatečné vlastnosti objednaného zboží a neučiní-li to včas, určí je prodávající sám a oznámí kupujícímu, jaké vlastnosti určil. Přitom přihlédne k potřebám kupujícího, které zná. Kupující má právo sdělit prodávajícímu odchylné určení vlastností objednaného zboží, než jaké určil prodávající, neučiní-li to bez zbytečného odkladu po oznámení prodávajícího, je vázán tím, co určil prodávající.  

5.3. Prodávající odevzdá kupujícímu objednané zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy objednaného zboží, že jeho množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent objednaného množství zboží.

V.

Odstoupení od smlouvy

5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné       odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,  má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího kotlesanita@seznam.cz. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu , maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100Kč (slovy: stokorun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.3 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl.5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI.

Přeprava a dodání zboží

6.1. Má-li prodávající objednané zboží odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li kupující spotřebitel, použije se toto ustanovení pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je objednané zboží kupujícímu odevzdáno, až mu je dopravce předá. 

6.2. Při odeslání objednaného zboží kupujícímu nastanou účinky odevzdání objednaného zboží kupujícímu jeho předáním dopravci. Prodávající je povinen označit objednané zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačí-li prodávající objednané zboží, nastanou účinky jeho odevzdání, oznámí-li prodávajícímu kupující bez zbytečného odkladu, že mu objednané zboží odeslal, a určí-li objednané zboží dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.

6.3. Doba, v níž má prodávající objednané zboží odevzdat kupujícímu, běží ode dne účinnosti smlouvy. Má-li však kupující splnit určitou povinnost (např. uhradit zálohu) ještě před odevzdáním objednaného zboží, začíná doba, v níž má prodávající plnit, běžet ode dne splnění této povinnosti.

6.4. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

6.5. Prodávající předá kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání objednaného zboží. Má-li k předání dojít při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení. Doklady, které se týkají přepravy a jsou nutné k převzetí objednaného zboží a volnému nakládání s ním, předá prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejich vydání. Jiné doklady určené ve smlouvě předá prodávající kupujícímu při odevzdání věci.

6.6. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující  riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.7. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající objednané zboží podle zvyklostí a to způsobem potřebným pro jeho uchování a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu. 

6.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající  oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Kupující - nikoli spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a je přiložena v označeném balíku, nebo je v den doručení zásilky odeslána kupujícímu na jeho emailovou adresu. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, v zájmu předcházení sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Zboží uvedené ,,skladem u dodavatele " je možné odeslat do 24 hodin.

 

VII.

Odpovědnost za vady, Záruka

7.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u objednaného zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách prodávajícího, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávaném zboží, na jeho obalu nebo v návodu připojenému k prodávanému zboží uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že prodávané zboží bude po záruční době způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že objednané zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující objednané zboží převzal, má toto vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, se objednané zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se objednané zboží tohoto druhu obvykle používá, objednané zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, objednané zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a objednané zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4. Nemá-li objednané zboží vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti objednaného zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.5.  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.6.             Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.8. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách www.kotle-sanita.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu anebo  v návodu připojenému k věci uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.9       Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním k
 • výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),
 • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,

Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u výrobku prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • má-li kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,
 • vyplývá-li to z povahy výrobku.

7.10.            Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.

7.11.            V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci na adrese provozovny prodávajícího: Medkova 696/74, Praha 11 – Chodov, PSČ: 149 00 nebo na kotlesanita@seznam.cz, nebo na tel.: 604913822, kde si zároveň domluví způsob předání výrobku k reklamačnímu řízení a kde mu prodávající poradí jak postupovat. Kupující bere na vědomí, že telefonní hovory mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s nahráváním telefonních hovorů. Byla-li však v potvrzení vystaveném prodávajícím o právu z odpovědnosti za vady, případně v záručním listu, uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující právo na opravu uplatnit v zájmu rychlejšího vyřízení u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím.

7.12.            Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.13.            Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.14.            Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

• že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla dokladem o zaplacení nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované prodávajícím kupující předloží smlouvu o záruce.

• že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u prodávajícího;

• že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek anebo vadu prokáže

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

7.15.            Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně prodávajícího či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

7.16.    Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

7.17.    Výše uvedená ustanovení se použijí přiměřeně v závislosti od charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud nevyplývá něco jiného z platných právních předpisů anebo příslušných podmínek těchto služeb.

VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa  bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen „osobní údaje“).

9.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv   a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

9.5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.7 Kupující potvrzuje, že je starší 13 let.

X.

Doručování

10.1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2.Zpráva je doručena:

§                v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

§                v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

§                v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

§                v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI.

Závěrečná ustanovení

10.3.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, nestanoví-li právní řád jinak. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.5.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.6.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.7.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Newtonova 433/2, Praha 10 Petrovice 10900,

           Adresa elektronické pošty kotlesanita@seznam.cz,

           Telefon: 604913822

                                                                                                      XII.

                                                                    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: kotlesanita@seznam.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

V Praze dne 1.1.2014

 

 

 UPOZORNĚNÍ: NĚKTERÉ OBRÁZKY MOHOU BÝT POUZE ILUSTRAČNÍ.

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb\r\n

Povolit vše